توضیحات

مدرس: نگار شریعت نیا
مخاطب: کسانی که دستیابی به اهداف واقعا برایشان اهمیت دارد
سوپر دوره هدفگذاری چیست؟
تغییر! اما نه جمله تکراری که همه میگویند باید تغییر کنی!
ساختن سیستمی که با کمترین تلاش، بیشترین تغییرات و تاثیرات را برای شما رقم بزند.
کنارتان هستیم تا سال 1401، به سالی متفاوت برای شما تبدیل شود.